Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sportclub Boornbergum ‘80, gevestigd te Jouke Jochemswei 5a te Boornbergum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40002671, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Als lid van onze vereniging deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de secretaris

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Aanmelden als lid. (lidmaatschaps-overeenkomst) ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Pasfoto

·  toestemmingsverklaring

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. ·  Sportbond
Administratie tijdens lidmaatschap ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·  Boekhouder

·  Sportbond

·  Accountant

·  Uitvoerder innen contributie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief (afmelden is mogelijk via ‘unsubscribe’) ·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. ·  E-marketingtools
Benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel kunt u ziet in welke situaties persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u per e-mail en via de website informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Secretaris sportclub Boornbergum ‘80
E-mail:                         secretaris@sc-boornbergum80.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.