Algemeen huishoudelijk reglement

Artikel 1
Het Algemeen Huishoudelijk reglement, hierna te noemen AHR, voorziet in die zaken die niet in de statuten zijn vastgelegd of in de statuten niet nader zijn uitgewerkt.Het AHR geeft regels die nodig zijn voor de goede orde tussen alle organen van de vereniging. Reglementen van de afdelingen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 2
Het verkrijgen van het lidmaatschap kan gebeuren via aanmelding bij de ledenadministratie van betreffende afdeling. De aanmelding wordt gedaan op een door het bestuur ter beschikking te stellen aanmeldingsformulier. Ook is het formulier te downloaden van de website.

Op het aanmeldingsformulier dient duidelijk te worden aangegeven welke tak(ken) van sport men wenst te beoefenen.
Jeugdleden jonger dan 18 jaar hebben bij aanmelding de handtekening van één der ouders of voogd nodig. Door het lidmaatschap te verkrijgen wordt men tevens lid van de desbetreffende sportbond.

Bij de aanmelding dient u tevens een machtigingsformulier in te vullen en in te leveren voor automatische incasso. Dit formulier kunt u opvragen bij de ledenadministratie van de desbetreffende afdeling en komt binnenkort ook beschikbaar om te downloaden vanaf de website.

Artikel 3
Leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, uitvoeringen, trainingen en andere evenementen georganiseerd door één van der organen van de vereniging. Tevens ontvangen zij het clubblad. Leden zijn verplicht de statuten reglementen en besluiten van de Algemene Ledenvergadering na te leven.

Artikel 4
Naast donateurs als vermeld in artikel 10 van de statuten, kent de vereniging ook niet spelende leden. Deze niet spelende leden hebben dezelfde rechten en plichten als spelende leden, uitgezonderd het deelnemen aan trainingen en wedstrijden.Donateurs en niet spelende leden dienen een aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de desbetreffende ledenadministratie van de afdeling.Donateurs en niet spelende leden zijn gerechtigd thuiswedstrijden te bezoeken zonder dat er entreegeld van hen verlangd kan worden.

Artikel 5
De contributie die verschuldigd is, kan in gelijke termijnen worden voldaan middels automatische incasso. Wilt u geen machtiging afgeven dan dient de contributie binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij tussentijdse aanmelding zal een evenredig deel van de contributie betaald moeten worden. Zie verder contributieregeling
S.C. Boornbergum ´80.

Artikel 6
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de organen waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels en/of besluiten van de landelijke sportbonden waarbij de vereniging is aangesloten. De tuchtspraak is geregeld in artikel 7 van de statuten.

Artikel 7
Het rooster van Het Bestuur, vermeld in artikel 14 – 14a van de statuten, is aangenomen op
de algemene ledenvergadering d.d. 01 juni 1988. Het rooster luidt als volgt:
• 2015 (en elke 3 jaar later) voorzitter
• 2016 (en elke 3 jaar later) secretaris
• 2017 (en elke 3 jaar later) penningmeester

De andere leden worden door hun afdelingsvergadering uit één der bestuursleden gekozen. De zittingstermijn is 3 jaar, na aftreden zijn zij terstond herkiesbaar. Het bestuurslid van de afdeling jeugdvoetbal wordt door Het Bestuur benoemd. De benoeming kan na en periode van 3 jaar worden verlengd.
• 2015 (en elke 3 jaar later) zijn aftredend de bestuursleden die bestuurslid
zijn van de afdelingen jeugdvoetbal en tennis.
• 2016 (en elke 3 jaar later) zijn aftredend de bestuursleden die bestuurslid
zijn van de afdelingen zaterdagvoetbal en volleybal.
• 2017 (en elke 3 jaar later) zijn aftredend de bestuursleden die bestuurslid
zijn van de afdelingen zondagvoetbal en gymnastiek.

Artikel 8
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het vergaderleven. Hij/zij draagt zorg voor het naleven van de statuten en het AHR en op ten uitvoer brengen van de besluiten van de algemene ledenvergadering.Hij/zij leidt de vergadering en stelt de agenda aan de orde. Hij/zij sluit de discussie wanneer hij/zij vindt dat de vergadering voldoende is ingelicht en er geen nieuwe gezichtspunten naar voren worden gebracht en brengt eventueel zijn/haar voorstel in stemming conform art. 18 van de statuten.

Artikel 9
De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie, voor zover niet gedelegeerd. Hij/zij notuleert de vergaderingen voor zover niet gedelegeerd. Alle uitgaande stukken worden door hem/haar ondertekend en hij/zij draagt er verantwoording voor. Hij/zij is verplicht van deze stukken een afschrift te houden in het door hem/haar beheerde archief. Op de algemene ledenvergadering brengt hij/zij het jaarverslag uit over het afgelopen seizoen.
De afdelingen zorgen in ieder geval voor het sportieve gedeelte van hun afdeling in het jaarverslag.

Artikel 10
De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële beleid van de vereniging. Hij/zij beheert de geldmiddelen, draagt zorg voor de inningen van de contributies en andere bijdragen, voor zover niet gedelegeerd. Hij/zij houdt boek van alle uitgaven en ontvangsten, zodanig dat er op elk moment alle baten en lasten aangetoond kunnen worden. Betalingen uit de verenigingskas worden alleen gedaan ter overlegging van rekening en kwitantie en bijbehorende declaratie. Hij/zij verzorgt de in artikel 16 van de statuten genoemde zaken ten behoeve van het bestuur. Jaarlijks doen minimaal 2 leden van de door de Algemene Ledenvergadering te benoemen kascommissie onderzoek naar de door de penningmeester voor de vereniging op te stellen rekening en verantwoording van het desbetreffende boekjaar.

Artikel 11
Alle kosten die het bestuur moet maken om boetes te voldoen, beschadigd materiaal te herstellen of te vervangen, vernielingen aan verenigingseigendommen te herstellen, worden waar mogelijk aan de verantwoordelijke leden in rekening gebracht.

Artikel 12
Ieder lid en elke donateur is verplicht zich te houden aan het reglement inzake beheer en gebouwen, zoals gepubliceerd wordt in het clubblad nummer 1 (bewaarnummer) van het lopende verenigingsjaar.

Artikel 13
Ieder lid wordt geacht bepalingen van de statuten en van het AHR alsmede alle verder in vergaderingen vastgestelde regels en bepalingen na te leven. In alle gevallen waarin de statuten of het AHR niet voorzien beslist Het Bestuur.