Algemeen huishoudelijk reglement

Algemeen

Het Algemeen Huishoudelijk Reglement bevat regels die niet in de statuten zijn vastgelegd. Ieder lid, donateur, vrijwilliger en bestuurslid is verplicht zich te houden aan de regels zoals beschreven in onze statuten en reglementen. De belangrijkste vindt u op deze website. Alle documenten zijn in te zien in de bestuurskamer (voetbal), in de kantine (tennis) en op te vragen via de mail: secretaris. De belangrijkste regels uit het Algemeen Huishoudelijk Reglement zijn:

Lidmaatschap en contributie

U kunt lid worden via het invullen van het aanmeldformulier en dit in te leveren bij de ledenadministratie van betreffende sport. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld. In het Reglement Lidmaatschap en Contributie is omschreven welke regels van toepassing zijn bij het lidmaatschap en het innen van contributie. Ook de rechten en plichten van leden en niet-spelende leden zijn in dit reglement omschreven.

Bestuur en commissies

De vereniging is als volgt georganiseerd:

 1. Algemeen Bestuur
 2. Commissies voor de verschillende sporten (gymnastiek, tennis, voetbal)
 3. Commissies voor overige zaken (kantine, beheer, sponsor, redactie en activiteiten)

 1.  Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met één bestuurslid per commissie (gym, tennis, voetbal – jeugd, zaterdag, zondag). Voor alle leden van het Algemeen Bestuur geldt een zittingstermijn van 3 jaar, na aftreden zijn zij terstond herkiesbaar. De benoeming kan na een periode van 3 jaar worden verlengd.

Voorzitter: geeft leiding aan en houdt toezicht op de vergaderingen. Hij/zij draagt zorg voor het naleven van de statuten en het AHR en op het ten uitvoer brengen van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Hij/zij leidt de vergadering en stelt de agenda aan de orde. Hij/zij sluit de discussie wanneer hij/zij vindt dat de vergadering voldoende is ingelicht en er geen nieuwe gezichtspunten naar voren worden gebracht en brengt eventueel zijn/haar voorstel in stemming conform art. 18 van de statuten.

Secretaris: verantwoordelijk voor de administratie, voor zover niet gedelegeerd. Hij/zij notuleert de vergaderingen voor zover niet gedelegeerd. Alle uitgaande stukken worden door hem/haar ondertekend en hij/zij draagt er verantwoording voor. Hij/zij is verplicht van deze stukken een afschrift te houden in het door hem/haar beheerde archief. Op de algemene ledenvergadering brengt hij/zij het jaarverslag uit over het afgelopen seizoen. De commissies zorgen in ieder geval voor het sportieve gedeelte van hun commissie in het jaarverslag.

Penningmeester: verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële beleid van de vereniging. Hij/zij beheert de geldmiddelen, draagt zorg voor de inningen van de contributies en andere bijdragen, voor zover niet gedelegeerd. Hij/zij administreert alle uitgaven en ontvangsten, zodanig dat op elk moment alle baten en lasten aangetoond kunnen worden. Hij/zij verzorgt de in artikel 16 van de statuten genoemde zaken ten behoeve van het bestuur. Jaarlijks doen minimaal 2 leden van de door de Algemene Ledenvergadering te benoemen kascommissie onderzoek naar de door de penningmeester voor de vereniging op te stellen rekening en verantwoording van het desbetreffende boekjaar.

2.  Sportcommissies

De afdelingscommissie is verantwoordelijk voor de eigen sportafdeling (gym, tennis, jeugd, zaterdag of zondag) en bestaat uit een voorzitter en overige leden. Taken van de sportcommissie:

 • eerste aanspreekpunt voor de leden in eigen sport.
 • verantwoordelijk voor een actueel ledenbestand.
 • regelen van trainers, trainingen, wedstrijden en eigen activiteiten.
 • verantwoordelijk voor spelmaterialen.
 • Aanvullend voor voetbal: regelen van kantinebezetting en scheidsrechters voor eigen wedstrijden.

 3.  Overige commissies

Inkoop en declaraties

In het Reglement ‘Inkoop en declaraties’ is omschreven welke inkopen door welke functionarissen gedaan mogen worden. Heeft u kosten gemaakt voor de vereniging? U kunt hiervoor een vergoeding krijgen wanneer u toestemming heeft van de afdelingscommissie. Vul dan het declaratieformulier in samen met de facturen en lever deze in bij het sportbestuur. 

Communicatie over regels

In het clubblad wordt jaarlijks in ieder geval aan de volgende regels aandacht geschonken:

 • Lidmaatschap en contributie
 • Beheer gebouwen en velden
 • Aanname vrijwilligers en gedragsregels

Naleven regels

Ieder lid moet de bepalingen van de statuten en van het AHR alsmede alle verder in vergaderingen vastgestelde regels en bepalingen naleven. In alle gevallen waarin de statuten of het AHR niet voorzien beslist het Algemeen Bestuur.

In het algemeen is het strafbaar wanneer u handelt in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de organen waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Ook is het strafbaar wanneer u handelt of dit nalaat dat in strijd is met de spelregels en/of besluiten van de landelijke sportbonden waarbij de vereniging is aangesloten. De tuchtspraak is geregeld in artikel 7 van de statuten.

Kosten

Alle kosten die het bestuur moet maken om boetes te voldoen, beschadigd materiaal te herstellen of te vervangen, vernielingen aan verenigingseigendommen te herstellen, worden waar mogelijk aan de verantwoordelijke leden in rekening gebracht.