Reglement Lidmaatschap en contributie

Lid worden

 1. U kunt lid worden van de sportclub door u aan te melden bij de ledenadministratie van de betreffende afdeling. U vult het ‘Aan en afmeldingsformulier’ in, dit kunt u downloaden van de website. Jeugdleden jonger dan 18 jaar hebben bij aanmelding de handtekening van één van de ouders of voogd nodig. Via het lidmaatschap wordt u ook lid van de desbetreffende sportbond.

  2. Het lidmaatschap van de sportclub Boornbergum ’80 loopt van 1 juli t/m 30 juni voor gymnastiek en voetbal. Voor tennis loopt het lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december.

  3. Leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, uitvoeringen, trainingen van de afdeling en andere evenementen georganiseerd door de vereniging. Tevens ontvangen zij het clubblad en nieuwsbrief.

  4. Leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de Algemene Ledenvergadering na te leven.

  5. De vereniging kent ook niet spelende leden. Deze niet spelende leden hebben dezelfde rechten en plichten als spelende leden, uitgezonderd het deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

  6. Ook niet spelende leden moeten een ledenmutatieformulier invullen, ondertekenen en inleveren bij de ledenadministratie van de desbetreffende afdeling.

  7. Donateurs en niet spelende leden mogen thuiswedstrijden bezoeken zonder dat zij entreegeld hoeven te betalen.

  8. In het algemeen is het strafbaar wanneer u handelt in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de organen, waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Tevens is het strafbaar wanneer u handelt in strijd met de spelregels en/of besluiten van de landelijke sportbonden waarbij de vereniging is aangesloten. De tuchtspraak is geregeld in artikel 7 van de statuten.

 

Lidmaatschap beëindigen

 1. U kunt het lidmaatschap van de sportclub Boornbergum ’80 uitsluitend SCHRIFTELIJK opzeggen via het ledenmutatieformulier. Dit formulier dient u volledig ingevuld in te leveren bij de ledenadministratie van uw afdeling.

 2. Mondelinge opzeggingen van het lidmaatschap bij bestuursleden, leiders of trainers worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het ingevulde ledenmutatieformulier nemen wij uw opzegging in behandeling. Wij controleren of u voldaan heeft aan alle (financiële) verplichtingen (bijvoorbeeld contributie) die bij het lidmaatschap horen. Wanneer blijkt dat u voldaan heeft aan uw (financiële) verplichtingen, verwijderen wij u per datum einde seizoen uit ons ledenbestand.

Betaling van de contributie

 1. De contributie die verschuldigd is, kunt u jaarlijks of in termijnen betalen. De contributie wordt namens de sportclub geïnd door ClubCollect. Via de website van ClubCollect kunt u uw voorkeuren voor betalen aangeven. U betaalt de door u ontvangen contributienota binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

 2. Bij tussentijdse aanmelding betaalt u een evenredig deel van de contributie, zoals jaarlijks wordt vastgesteld in de ledenvergadering.

 3. Wanneer u het contributiebedrag niet op tijd heeft betaald, onderneemt ClubCollect namens de sportclub de volgende stappen:

  a. U ontvangt een herinnering die u binnen 14 dagen na dagtekening dient te betalen. Op deze herinnering worden € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

  b. Bij niet betalen herinnering: u ontvangt een aanmaning die u binnen 1 week na dagtekening dient te betalen. Op deze aanmaning worden € 15,- aanmaningskosten in rekening gebracht.

  c. Bij niet betalen aanmaning: de sportclub geeft de vordering uit handen aan de deurwaarder. Deze zal een gerechtelijke invorderingsprocedure starten waarbij alle bijkomende kosten, alsmede de wettelijke rente op u worden verhaald. Vanaf dat moment kunt u niet meer bij de sportclub terecht voor eventuele deelbetalingen en/of betalingsregelingen. Ook als u uw lidmaatschap niet op de voorgeschreven wijze heeft opgezegd en desondanks weigert de contributie te betalen, schakelen wij de deurwaarder in.

Reductie of terugbetalen contributie

 1. Bij ziekte of bijzondere situaties van overmacht gedurende een periode langer dan 3 maanden kan reductie op de verschuldigde contributie worden verleend. Een verzoek om reductie moet u schriftelijk indienen bij het afdelingsbestuur. Dit kan via de mail.

 2. Bij beëindiging lidmaatschap tijdens het sportseizoen is in overige gevallen geen restitutie van contributiegelden mogelijk.