Regels Lidmaatschap en Contributie

Lid worden

 1. U kunt lid worden van de sportclub door u aan te melden bij de ledenadministratie van de betreffende afdeling. U vult het Aanmeldformulierin, dit kunt u downloaden van de website. Jeugdleden jonger dan 18 jaar hebben bij aanmelding de handtekening van één van de ouders of voogd nodig. Via het lidmaatschap wordt u ook lid van de desbetreffende sportbond.
 2. Het lidmaatschap van de sportclub Boornbergum ’80 loopt van 1 juli t/m 30 juni voor gymnastiek en voetbal. Voor tennis loopt het lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december.
 3. Leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, uitvoeringen, trainingen van de afdeling en andere evenementen georganiseerd door de vereniging. Tevens ontvangen zij het clubblad en nieuwsbrief.
 4. Leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de Algemene Ledenvergadering na te leven.
 5. De vereniging kent ook niet spelende leden. Deze niet spelende leden hebben dezelfde rechten en plichten als spelende leden, uitgezonderd het deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
 6. Ook niet spelende leden moeten een aanmeldformulier invullen, ondertekenen en inleveren bij de ledenadministratie van de desbetreffende sport.
 7. Donateurs en niet spelende leden mogen thuiswedstrijden bezoeken zonder dat zij entreegeld hoeven te betalen.
 8. In het algemeen is het strafbaar wanneer u handelt in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de organen, waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Tevens is het strafbaar wanneer u handelt in strijd met de spelregels en/of besluiten van de landelijke sportbonden waarbij de vereniging is aangesloten. De tuchtspraak is geregeld in artikel 7 van de statuten.

Lidmaatschap beëindigen

 1. U kunt het lidmaatschap van de sportclub Boornbergum ’80 uitsluitend SCHRIFTELIJK opzeggen via het Afmeldformulier. Dit formulier dient u volledig ingevuld in te leveren bij de ledenadministratie van uw afdeling.

 2. Mondelinge opzeggingen van het lidmaatschap bij bestuursleden, leiders of trainers worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het ingevulde ledenmutatieformulier nemen wij uw opzegging in behandeling. Wij controleren of u voldaan heeft aan alle (financiële) verplichtingen (bijvoorbeeld contributie) die bij het lidmaatschap horen. Wanneer blijkt dat u voldaan heeft aan uw (financiële) verplichtingen, verwijderen wij u per datum einde seizoen uit ons ledenbestand.

Betaling van de contributie

 1. De contributie die verschuldigd is, kunt u jaarlijks of in termijnen betalen. De contributie wordt namens de sportclub geïnd via de tool ClubCollect. Zie onderaan deze pagina voor meer uitleg. U betaalt de door u ontvangen contributienota binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

 2. Bij tussentijdse aanmelding betaalt u een evenredig deel van de contributie, zoals jaarlijks wordt vastgesteld in de ledenvergadering.

 3. Wanneer u het contributiebedrag niet op tijd heeft betaald, onderneemt de sportclub de volgende stappen:

  a. U ontvangt een herinnering die u binnen 14 dagen na dagtekening dient te betalen. Op deze herinnering worden € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

  b. Bij niet betalen herinnering: u ontvangt een aanmaning die u binnen 1 week na dagtekening dient te betalen. Op deze aanmaning worden € 15,- aanmaningskosten in rekening gebracht.

  c. Bij niet betalen aanmaning: de sportclub geeft de vordering uit handen aan de deurwaarder. Deze zal een gerechtelijke invorderingsprocedure starten waarbij alle bijkomende kosten, alsmede de wettelijke rente op u worden verhaald. Vanaf dat moment kunt u niet meer bij de sportclub terecht voor eventuele deelbetalingen en/of betalingsregelingen. Ook als u uw lidmaatschap niet op de voorgeschreven wijze heeft opgezegd en desondanks weigert de contributie te betalen, schakelen wij de deurwaarder in.

Reductie of terugbetalen contributie

 1. Bij ziekte of bijzondere situaties van overmacht gedurende een periode langer dan 3 maanden kan reductie op de verschuldigde contributie worden verleend. Een verzoek om reductie moet u schriftelijk indienen bij het afdelingsbestuur. Dit kan via de mail.

 2. Bij beëindiging lidmaatschap tijdens het sportseizoen is in overige gevallen geen restitutie van contributiegelden mogelijk.

Contributie inning via ClubCollect

Het innen van contributie is een tijdrovende klus, waar veel administratie bij komt kijken. We gebruiken daarom de online tool van ClubCollect, hier regelen we het versturen van betaalverzoeken, herinneringen, en het verwerken van betalingen. Dit is besproken en besloten in de Algemene Leden Vergadering van januari 2020.

ClubCollect biedt jou als lid ook voordelen
Met ClubCollect kun je er voor kiezen om in termijnen te betalen, en bepaal je gemakkelijk zelf op welke datum het geld wordt afgeschreven. Je krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je bijvoorbeeld zelf je gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan de penningmeester.

Hoe werkt het precies?
Je ontvangt via ClubCollect een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Je kiest zelf welke betaalmethode je wilt gebruiken. Betaal je het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso of bankoverschrijving en rekenen we een kleine administratieve bijdrage. Je bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven. Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je een aankondiging, zo ben je altijd op de hoogte.

Delen van gegevens
Wij delen de volgende persoonsgegevens met ClubCollect, je naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer en het te betalen bedrag. Je persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Heb je vragen, neem dan contact op via de mail: penningmeester